BİR DAVA DAHA KAZANDIK…

İlimizdeki bazı aile hekimliği birimlerinde,asgari fiziki şartların sağlanmadığı gerekçesiyle doğrudan gruptan düşürülen birimlerden biri için açtığımız dava, 10 gün ek süre verilmediği gerekçesiyle lehimize sonuçlanmıştır.

Dava Kararı:

”Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 21.07.2017 tarih ve E.1828
sayılı “Aile Hekimliği Birimlerinin Gruplandırma İşlemleri” konulu düzenleyici işlem yapıldığı, bu
düzenleyici işlemin 12.maddesinde, aile hekimliği birimi gruplandırmasına ilişkin periyodik
değerlendirmelerin altı ayda bir yapılacak olup bu değerlendirmelerde; asgari fiziki şartlar ve teknik
donanımında eksiklik tespit edilmesi halinde, eksikliğin tutanak altına alınacağı ve eksikliğin
giderilmesi için 10 gün süre verileceği, en geç 10 gün süre sonunda eksikliği tamamlamayan aile
hekimliği biriminin grupsuz olarak değerlendirileceği ve ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı
belirtilmiştir.
Uyuşmazlık konusu olayda, yapılan denetim sonucunda tespit edilen eksikliklerin 15.01.2019
tarihli tutanak ile tutanağı bağlandığı, davacıya söz konusu eksikliklerin giderilmesi için 10 gün süre
verilmesi ve bu süre sonunda davalı idarece tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği yönünde
ikinci bir tespit yapılması gerekirken, eksikliklerin giderilmesi için 10 gün süre verilmeden davacı ile
anılan ASM’de görev yapan doktorların “A” grubundan “E” grubuna düşürülmesi yönünde tesis edilen

dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümün yapılan 166,20-TL
yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarında belirlenen 1.362,00-TL vekalet
ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın
kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 29/11/2019 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.”

 

şeklinde olmuştur.

İlimizdeki aile hekimlerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz.

Tüm aile hekimlerine hayırlı olmasını diliyoruz.