AHEKON Kongresi Bildiri Gönderim Detayları Açıklandı

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir. Bildiri Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini değiştirme hakkına sahiptir

SON BİLDİRİ TARİHİ : 15 EYLÜL 2018

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak kriterler:

  • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, unvanı, çalıştığı kurum ve şehir açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.
  • Bildiri konuları; , aile hekimliği ve birinci basamağı ilgilendiren tüm alanlarda olabilir.
  • Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
  • Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır
  • Bildiri özeti en fazla 2.500 karakter olmalıdır.
  • Bildirilere en fazla 1 adet tablo/grafik ve 1 adet fotoğraf yüklenebilecektir.
  • Bildiri özetleri standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir;
  • Amaç
  • Yöntem
  • Bulgular
  • Sonuç
  • Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
  • Araştırmacıların (varsa) herhangi bir finansal bağlantısı açıklanmalıdır.
  • Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda yazarlardan en az birinin (sunum yapacak yazarın) kongreye kaydını yaptırmış olması gerekmektedir.

Sözlü Sunum Hazırlanması

Sunumu yapacak kişinin kongre kaydı olması gerekmektedir. Sunumlar, 5 dk sunum 5 dk tartışma şeklinde yapılacaktır. Sunum tarihi ve saati daha sonra bildirilecektir.

Kabul Yazısı

Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Komitesi tarafından değerlendirilerek, poster ve sözel sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. İçerisinde, bildirinin kabul edildiğini belirten “kabul yazısı” gönderilip, www.ahekonkongresi2018.com web sayfasında açıklanacaktır.

Bildiri Değerlendirme Kurulu tarafından kabul edilmeyen Poster ve Sözel Bildirimler 24 Eylül 2018 tarihinde www.ahekonkongresi2018.com web sayfasında gerekçeleri ile açıklanacaktır. Poster ve Sözel Bildirimi yapanlardan Bildiri Değerlendirme Kurulu tarafından kabul edilmeyen bildiriler ilgili kişilere ayrıca bildirilmeyecektir. Bu açıklama tarihinden 7 (yedi) gün içinde itirazlar Kongre Yürütme Kuruluna yapılabilecektir. Kongre Yürütme Kurulu yapılan itirazları 5 (beş) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonuçlar aynı gün www.ahekonkongresi2018.com web sayfasında açıklanacak ve itirazı yapan kişilere ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Bu sonuca karşı ayrıca itiraz kabul edilmeyecektir.

BİLDİRİ YARIŞMASI

“AHEKON 2018 – 9.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi” ne bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında (www.ahekonkongresi2018.com) bulunan Online Bildiri Modülü aracılığıyla gönderilebilir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir. Online başvuru formunun doldurulması süresince, araştırmacı otomatik olarak, aşama aşama yönlendirilecektir. Güvenlik sebebiyle, doldurulan bildiri formunun bir çıktısı alınarak, saklanmalıdır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi: 15 Mart 2018
Son Katılım Tarihi: 15 Eylül 2018 günü saat 24.00
Değerlendirme Toplantısı: 22 Eylül 2018
Sonuç Bildirimi: 24 Eylül 2018
Sunum: 21 – 24 Kasım 2018
Ödül Töreni: 24 Kasım 2018 Cumartesi

Poster ve Sözel Bildirileri Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Süleyman GÖRPELİOĞLU
Prof. Dr. Nezih DAĞDEVİREN
Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
Prof. Dr. Dilek TOPRAK
Prof. Dr. Turan SET
Yrd. Doç. Dr. Elif ATEŞ

SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

1.LİK ÖDÜLÜ3.000 TL
2.LİK ÖDÜLÜ2.000 TL
3.LÜK ÖDÜLÜ1.000 TL

Not : Ödüllerden %20 stopaj kesintisi yapılacaktır.

Ödül alacak bildiriler kongre esnasında düzenlenecek olan Bildiri Ödül Töreni’nde ve www.ahekonkongresi2018.com web sayfasında açıklanacaktır.

POSTERLER

Basılı posterler 70×90 cm boyutlarında hazırlanmalı ve yazı büyüklüğü 1,5 metreden okunabilecek şekilde planlanmalıdır. Basılı poster yazarları posterlerini kendilerine bildirilen günde, posterleri için ayrılan panoya kendileri asacak ve sonrasında yine kendileri kaldıracaktır. Poster asımı için gerekli malzeme poster alanında hazır bulundurulacaktır.

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

1.LİK ÖDÜLÜ3.000 TL
2.LİK ÖDÜLÜ2.000 TL
3.LÜK ÖDÜLÜ1.000 TL

Not : Ödüllerden %20 stopaj kesintisi yapılacaktır.

 

Ödül alacak bildiriler kongre esnasında düzenlenecek olan Bildiri Ödül Töreni’nde ve www.ahekonkongresi2018.com web sayfasında açıklanacaktır.

Sözel ve Poster Bildiri Yarışmasında ödül kazanabilmek için aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır.

 

  1. Sözel ve Poster Bildirisi yazarlarından en az birinin (sunum yapacak yazarın) kongre kaydını yaptırmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ödül alamaz.
  2. Sözel ve Poster Bildirisi ödülü, sözel ve poster bildirisini hazırlayan ilk isme verilecektir. Sözel ve Poster Bildirisi ödülünü alabilmek için, sözel ve poster bildirisini hazırlayanların 15 Eylül 2018 tarihi itibariyle, aile hekimliği derneklerinden (AHEF’ e bağlı il dernekleri, henüz AHEF’ e üye olamamış il dernekleri veya TAHUD) birisinin üyesi olması gerekmektedir. (İl derneği kurulmamış olan illerdeki aile hekimleri için bu madde uygulanmayacaktır.)
  3. AHEF Yönetim Kurulu Asil Üyeleri, AHEF Denetleme Kurulu Asil Üyeleri, AHEF Disiplin Kurulu Asil Üyeleri ve AHEKON Kongre Düzenleme Komitesi (Kongre Yürütme Kurulu, Kongre Düzenleme Kurulu, Muayene Kabul Komisyonu), Poster ve Sözel Bildirileri Değerlendirme Kurulu Üyeleri yarışmayı kazansalar bile ödül alamazlar.